Link Things

Warmest welcome!

I’m Khanh Linh Bo, a current undergraduate in English Language Teaching at Ho Chi Minh City University of Education. Thanks for visiting!


If you are finding ideas to refresh your learning or teaching time, don’t miss out my latest content!

Một ý tưởng sử dụng Liveworksheet.com khi không có sách giáo khoa

Với ý tưởng này, tài liệu được soạn trên đây có thể đóng vai trò như bài tập về nhà có sẵn những ghi chú bổ sung về kiến thức để học sinh ôn tập, hoặc như học liệu điện tử của một lớp học đảo ngược, được gửi cho học sinh trước khi đến lớp để học sinh tìm hiểu và chuẩn bị bài.

A quick review of Wordwall’s pros and cons

At the dawn of technological breakthroughs, worksheets are no longer limited to papers. Either in online or offline classrooms, using exercises on Wordwall properly can reduce teachers’ workload on paper stuff like printing handouts or marking papers.

Học từ vựng từ IELTS Reading sao cho đáng?

Không phải cứ in đề ra, canh giờ, giải và kiểm tra đáp án là xong. Hành trình học IELTS của mình thật sự nằm ở sau quá trình “chấm điểm” đó…

Don’t hesitate to drop your email to get more of my content!