Một ý tưởng sử dụng Liveworksheet.com khi không có sách giáo khoa

Với ý tưởng này, tài liệu được soạn trên đây có thể đóng vai trò như bài tập về nhà có sẵn những ghi chú bổ sung về kiến thức để học sinh ôn tập, hoặc như học liệu điện tử của một lớp học đảo ngược, được gửi cho học sinh trước khi đến lớp để học sinh tìm hiểu và chuẩn bị bài.

A quick review of Wordwall’s pros and cons

At the dawn of technological breakthroughs, worksheets are no longer limited to papers. Either in online or offline classrooms, using exercises on Wordwall properly can reduce teachers’ workload on paper stuff like printing handouts or marking papers.