Hướng dẫn tạo tài khoản miễn phí cho giáo viên trên Liveworksheet.com

Điểm cộng lớn nhất của trang web này là học sinh sẽ có thể làm bài ngay trên trang Liveworksheet.com mà không cần phải tải thêm bất cứ ứng dụng nào, hay phải in tài liệu ra giấy làm rồi chụp hình gửi cho giáo viên. Trước tình hình hiện tại, mình thấy đây là công cụ khá hữu ích cho giáo viên tạo và giao bài tập cho học sinh.

Một ý tưởng sử dụng Liveworksheet.com khi không có sách giáo khoa

Với ý tưởng này, tài liệu được soạn trên đây có thể đóng vai trò như bài tập về nhà có sẵn những ghi chú bổ sung về kiến thức để học sinh ôn tập, hoặc như học liệu điện tử của một lớp học đảo ngược, được gửi cho học sinh trước khi đến lớp để học sinh tìm hiểu và chuẩn bị bài.

A quick review of Wordwall’s pros and cons

At the dawn of technological breakthroughs, worksheets are no longer limited to papers. Either in online or offline classrooms, using exercises on Wordwall properly can reduce teachers’ workload on paper stuff like printing handouts or marking papers.